Unizo privacybeleid

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’).

Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door UNIZO Izegem, Korenmarkt 24 8870 Izegem, BE0744.478.067. UNIZO Izegem wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat UNIZO Izegem instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot UNIZO Izegem:

UNIZO Izegem vzw
Korenmarkt 24
8870 Izegem

ondernemingsnummer: 0744.478.067
info@unizo-izegem.be

Doeleinden van de verwerking

Wanneer u lid wordt van onze organisatie of een bestelling plaatst, zich inschrijft voor een infosessie, netwerkevenement, begeleidingstraject, een ledenvoordeel aanvraagt, of op een ander manier een overeenkomst afsluit met UNIZO, verwerken wij de opgevraagde gegevens (identificatiegegevens, contactgegevens en facturatiegegevens) omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst, en om tegemoet te komen aan onze wettelijk voorziene boekhoudkundige verplichtingen.

Vanuit ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening zo veel mogelijk af te stemmen op uw specifieke behoeften, gebruiken wij uw contactgegevens ook om u relevante informatie te bezorgen over het aanbod van UNIZO. Op dezelfde grondslag stelt UNIZO een profiel op van uw onderneming, op basis van publiek beschikbare gegevens en verrijking via derde partijen op basis van uw identificatiegegevens, alsook om u uit te nodigen tot tevredenheidsenquêtes over onze dienstverlening.

Bij stopzetting van uw lidmaatschap, zal UNIZO u op basis ons gerechtvaardigd belang te prospecteren, u uitnodigen om alsnog uw lidmaatschap te verlengen.

Doorgifte van gegevens

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan externe partijen zoals commerciële partners, tenzij u daar uw toestemming voor geeft. U kan deze toestemming ten allen tijde intrekken via eenvoudig verzoek op onze uitschrijfpagina of via nieuwsbrief@unizo-izegem.be. UNIZO maakt wel gebruik van externe partijen om haar werking op een efficiënte manier te organiseren, zoals softwareleveranciers, alsook aan interne werkingen van UNIZO (UNIZO -provincies en lokale verenigingen, doelgroepwerkingen van UNIZO) maar garandeert in dat geval dat deze partijen uw gegevens enkel binnen die context mogen gebruiken, en dat zij de passende maatregelen nemen om uw gegevens op een veilige manier te verwerken. Wij garanderen eveneens dat uw gegevens niet worden doorgegeven aan landen buiten de EER, tenzij onder de voorwaarden en met de bescherming die voorzien is in de AVG.

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

De gegevens die wij verwerken om te kunnen voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, worden 7 jaar bijgehouden zoals de wet voorschrijft.

De gegevens die wij verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, alsook de loggegevens van een eventuele toestemming die u heeft gegeven, houden wij na beëindiging van de overeenkomst of na het geven van de toestemming bij gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn voor eventuele (buiten-)contractuele vorderingen (5 – 10 jaar).

Alle andere gegevens worden gewist na beëindiging van de overeenkomst, met uitzondering van uw naam, ondernemingsnummer en mailadres, die wij nog twee jaar bijhouden na het einde van de overeenkomst vanuit ons gerechtvaardigd belang u uit te nodigen tot het lidmaatschap.

Indien u bezwaar maakt tegen een verwerking van uw gegevens die gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang, worden de betrokken gegevens onmiddellijk gewist, tenzij wij deze gegevens tevens nodig hebben voor een ander doeleinde, en wij de gegevens binnen dat doeleinde hebben verkregen.

Specifieke verwerkingen

Inschrijven op nieuwsbrief

Indien u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, vragen wij u om uw contactgegevens na te laten (mailadres, naam, voornaam en ondernemingsnummer). Deze gegevens heeft UNIZO nodig om u de nieuwsbrief te kunnen bezorgen. Deze gegevens worden enkel voor dit doel gebruikt, en worden niet voor andere doeleinden aangewend. De gegevens worden evenmin doorgegeven aan derde partijen. Uw gegevens worden bijgehouden zolang u bent ingeschreven op de nieuwsbrief. Van zodra u zich uitschrijft, worden deze gegevens verwijderd, tenzij wij u uw gegevens ook in het kader van een andere doel hebt verstrekt (bijvoorbeeld lidmaatschap). U kan zich steeds uitschrijven via de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

Met betrekking tot de gegevens die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren en te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, heeft u de volgende rechten:

  • Recht van inzage: u heeft het recht om ons inzage te vragen in uw gegevens, en in de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijn, de rechtsgrondslag, …;
  • Recht op verbetering: u heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen;
  • Recht op beperking van de verwerking: indien u het recht op verbetering uitoefent heeft u eveneens het recht aan ons te vragen uw gegevens tijdelijk niet te verwerken tot uw gegevens opnieuw correct zijn. Dit recht op beperking van de verwerking geldt eveneens in de gevallen die omschreven zijn artikel 17 van de AVG (de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw gegevens en verzoekt ons in de plaats daarvan om het gebruik van uw gegevens te beperken – u heeft de gegevens nodig voor het onderbouwen van een rechtsvordering, terwijl wij deze gegevens niet verder nodig hebben voor de door ons omschreven doelstellingen);
  • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens wissen, wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden;
  • Recht op overdracht van uw gegevens: u heeft het recht de gegevens die wij over u verwerken te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;

U kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door eenvoudige vraag aan info@unizo-izegem.be

Met betrekking tot de gegevens die wij verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, beschikt u over de hierboven beschreven rechten, aangevuld met:

  • Recht op bezwaar: u kan ten allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking via info@unizo-izegem.be. UNIZO zal zo snel mogelijk gevolg geven aan dit verzoek, maar in afwachting heeft u eveneens het recht een beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen tot uw verzoek is ingewilligd.

UNIZO – profiel

Wanneer je een online profiel maakt op onze website, dan worden de gegevens die u daarbij ingeeft, door ons gebruikt voor het aanmaken en behouden van jouw login op de site, zodat je toegang krijgt tot afgeschermde delen, kan intekenen op voordelen, … . We gebruiken deze gegevens eveneens om met jou te communiceren over het lidmaatschap, of als contactgegevens wanneer je ons bijvoorbeeld een vraag stelt. Vanuit ons gerechtvaardigd belang om jou te informeren over ons aanbod, gebruiken we jouw contactgegevens ook om je relevante ondernemersinformatie van UNIZO te sturen. Je kan je ten allen tijde uitschrijven voor deze mailings. Met uitzondering van de bedrijven die het platform onderhouden, worden jouw gegevens niet doorgegeven aan externe partijen, noch aan landen buiten de Europese Unie.

Wanneer je jouw profiel schrapt, worden de gegevens die je hebt ingegeven niet langer bijgehouden door UNIZO, tenzij deze gegevens ook voor andere doeleinden reeds werden verkregen (bv: in het kader van jouw lidmaatschap, of naar aanleiding van het stellen van een vraag of het afnemen van een dienst.”

Klachten

Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).